บุคลากร

ระเบียบ อุ่นปฎิชัย

นางระเบียบ  อุ่นปฏิชัย
ครู

ครูอาภร

นางอาภรณ์  สว่างชื่น       ครู

รูปครู_๑๘๐๕๐๑_0001

นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง  ครู

อดิศร

นายอดิศร  นวลวัง      ครู  

ครูหง

นางหงษ์นภา  วิลัย
ครู  

สุชาดา เหล่าอุธา

นางสุชาดา  เหล่าอุทธา    ครู

ดิลก เหล่าอุธา

นายดิลก  เหล่าอุทธา      ครู

กานต์พิชชา ภูมิโสม

ว่าที่ ร.ต.หญิงกานต์พิชชา ภูมิโสม                      ครู

นิพิธพล

นายนิพิฐพนธ์  รูปพรหมครู

ครูสำรวย

นางสำรวย  บุญเพ็ง     ครู

ฤทัยรัตน์ เดชขันธ์

น.ส.ฤทัยรัตน์  เดชขันธ์    ครู

ศุภโชค

นายศุภโชค  นันตา       ครู

ธัญญา ซิมแก้ว

นายธัญญา  ซอมแก้ว    ครู

ภานุพงศ์ บัวคำ

นายภานุพงศ์  บัวคำ      ครู

พวัสชัย

นายพวัชชัย  ปัญญา    ครู

ครูวรรณ

น.ส.อุไรวรรณ  ศรีพาลา    ครู

ครูหมวย

น.ส.ปรียานัน  สู่หญ้านาง   ครู

วราภร

น.ส. วราภรณ์  สุขแสวง     ครู

มาลี ปาลา

       นางมาลี  ปาลา         ครู

233

น.ส.สุภาภร  เพชร์รักษา  ครู

พรรษา หาญเทียม

นางพรรษา  หาญเทียม    ครู

รัชดา แถมกระโทก

น.ส.รัชดา  แถมกระโทก    ครู

แขไข จันทร์บวร

น.ส.แขไข  จันทร์บวร     ครู

กนกพร อ่อนสงค์

นางกนกพร  อ่อนสงค์    ครู

อันธิกา อาทร

นางสาวอันธิกา  อาทร   ครู

เขมมรี สุทธิกวงษ์

น.ส.เขมมรี  สุทธิกวงษ์     ครู

ปฎิมา คำภาชาติ

น.ส.ปฏิมา  คำภาชาติ      ครู

ทิวากร

นางทิชากร  โพธิ์จันทร์    ครู

Scan_20190620

       นายชาคร  มะหา           ครู

รัตติยา

น.ส.รัตติยา  วาดไธสง    ครู

ขวัญสุดา ผ่องแผ้ว

นางขวัญสุดา  ผ่องแผ้ว     ครู

ประมาน ชฎา

นายประมาณ  ชะฎาทอง    ครู

สุพัตรา ทัศนวรานนท์

น.ส.สุพัตรา  ทัศนวรานนท์   ครู

สมฤทัย แก้วงาม

   น.ส.สมฤทัย  แก้วงาม        ครู

ครูอ๋อย

นางสุดารัตน์    โพธิ์ศรี    ครู

ครูเงิน

น.ส.พิมประไพ   จิระประวัติ                      ครู

กฤษณา อุทามนตรี

น.ส.กฤษณา  อุทามนตรี  ครู

สุภาวดี วรรณะ

   น.ส.สุภาวดี  วรรณะ       ครู

หน่อย

น.ส.ปัทมา   ประดาศรี    ครู

ครูฝน

  น.ส.เมธนรา  หอมหวล     ครู

ครูแป้ง

น.ส.วิษณุดา  เสริมจันทร์  ครู

นวมลลิ์ มาลัย

   น.ส.นวมลลิ์  มาลัย      ครู

จุฑามาศ ผาสุข

น.ส.จุฑามาศ  ผาสุข       ครู

ศินีนาถ กุมรัมย์

  น.ส.ศินีนาถ  กุมรัมย์    ครู

กัญญารัตน์ ปะจะเน

น.ส.กัญญารัตน์  ปะจะเน  ครู

เพชร

  นายเพชร  ถูกขนาดดี      ครู

พื้น

น.ส.เสาวรส  รักมิตร      ครู

ธีระพงษ์ จิกจักร

  นายธีระพงษ์  จิกจักร   ครู

ครูบิ๊ก

น.ส.สุภารัตน์  ธรรมพร  ครู

ครูเอก

  นายอภิชาต  ไกรศรี     ครู

ครูเมย์ ประถม

น.ส.กันยา  นนทการ       ครูผู้ช่วย

จันทิมา แพนลา

น.ส.จันทิมา  แพนลา       ครูผู้ช่วย

ทศพร บุญถึง

นางสาวทศพร  บุญถึง    ครูผู้ช่วย

ครูกุ้ง

น.ส.รัชฎาพร  ริลา        ครูผู้ช่วย

ต่าย

น.ส.เกศินี  ดวงแก้ว      ครูผู้ช่วย

สมใจ

น.ส.สมใจ  รัศมีสุกใส     ครูผู้ช่วย

สุภานี

น.ส.สุภาณี  ไชยรัตน์         ครูผู้ช่วย

ปานชัย

นายปานชัย  ดีผึ้ง        ครูผู้ช่วย

55436

น.ส.จุฑารัตน์  อนันเอื้อ    ครูผู้ช่วย

หนิง

น.ส.อรทัย  จิตรหาญ      ครูผู้ช่วย

สุธาดาวงษ์เส็ง

        นางสุธาดา  วงษ์เส็ง           ผู้ช่วยครู

เดือนเพ็ญ ต้นโพธิ์

        นางเดือนเพ็ญ  ต้นโพธิ์         ผู้ช่วยครู

ครูฟ้า

      น.ส.รัตนาภรณ์  ดาวเรือง        ผู้ช่วยครู

สาลี่

        น.ส.สาลี่  หอมหวน             ผู้ช่วยครู

รัตนาสุขเจริญ

        นางรัตนา  ภวังสุข             ผู้ช่วยครู

o0ee283bf87431adf243d04ac798df4ee_34045822_๑๙๐๒๒๑_0082

      นายพงศกร  จันทาโท            ผู้ช่วยครู

o0ee283bf87431adf243d04ac798df4ee_34045822_๑๙๐๒๒๑_0083

        นายวิทยา  ผึ้งย้อย              ผู้ช่วยครู

ภัสชญา อุณหเมทนีดล

        น.ส.ภัสชญา  อุณหเมทนีดล       ผู้ช่วยครู

สุดาวรรณ สุทธิเมฆ

        น.ส.สุดาวรรณ  สุทธิเมฆ      ผู้ช่วยครู

มะลิณี นินทะ

             น.ส.มะลิณี  นินทะ            ผู้ช่วยครู

ต้นดนตรี

        นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว           ผู้ช่วยครู

พี่3

        น.ส.ประภัสสรา  แปน้อย       ผู้ช่วยครู

o0ee283bf87431adf243d04ac798df4ee_34045822_๑๙๐๒๒๑_0084

             น.ส.นัตฐินี  ดวงดี           ครูพิเศษ

o6dนุก

        นางสาวสุธิดา  กองคำ         ครูพิเศษ

43489

        นางสาวณัชรี  พิมเสน        ครูพิเศษ

อัญญารัตน์ โสประดิษฐ์

      น.ส.อัญญารัตน์  โสประดิษฐ       บุคลากรสนับสนุน

ศิริกาญจน์ ศิริรัตน์

        น.ส.ศิริกาญจน์  ศิริรัตน์       บุคลากรสนับสนุน

ดารารัตน์ มั่นซิ้ว

        น.ส.ดารารัตน์  มั่นซิ้ว         บุคลากรสนับสนุน

19522

      น.ส.ณัฐฐา  ไมตรีจิตต์      บุคลากรสนับสนุน

ภารโรงประเสริฐ

นายประเสริฐ  โกมลวาณิชย์   ภารโรง

พื้น

        นางสาวตุ๋ย  รอดนิมิต        ภารโรง

แม่บ้านรินดา

    นางสาวรินดา  ต่อสุข       ภารโรง

พื้น

ืืืื     นางบุญยัง  เขยพุดซา         ภารโรง

พื้น

        นายยุรนันท์  พรมโคตร       ภารโรง

พื้น

                    นางสุดใจ  มานะรมณ์                      แม่บ้าน

พื้น

                    นางวรรรณา  กลิ่นโสภณ                     แม่บ้าน