ข่าวเด่น ผลงานและกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนเทศบาลมิตร […]

28 มิถุนายน 2563 นางนาตยา สันติวรกานต์ รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันทำบุญโรงเรียนในโอกาสเปิดอาคารอำนวยการใหม่

26 มิถุนายน 2563 นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสประชุมคณะครู โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รองเกรียงไกร ปริธรรมมัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับครูใหม่ได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานของการเป็นครูที่ดี

ข้อปฏิบัติในการมอบตัวรายงานตัว จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ณ โดม อเนกประสงค์

Play Video