คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

กิจกรรมงาน “เปิดประตูการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ชุมชน ครั้งที่ 13”

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมงาน “เปิดประตูการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ชุมชน ครั้งที่ 13” โดยโรงเรียนร่วมกับสาธาณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10)

ประกาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เรื่อง เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประเภทโควต้า และประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา2563

ปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาปีการศึกษา 2563

Play Video