ผู้บริหาร

นางนาตยา สันติวรกาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

ceo2

เกรียงไกร ปริธรรมมัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ceo3

พัชรี แก้วสุพรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา